De medewerkers van het Instituut voor Persoonlijke Begeleiding en Ontwikkeling behandelen de privacy van de cursisten/cliënten en de persoonsgegevens van de bezoekers van de website van het Instituut met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen. Tevens geven wij aan hoe lang wij deze bewaren.

Door ons verzamelde gegevens:

Wij bewaren en gebruiken die persoonsgegevens die door jou worden (op)gegeven, gedurende jouw deelname aan onze training/ coaching/ behandelingen. Bijvoorbeeld als je een formulier (op de website) invult, of wanneer je ons een e-mail stuurt.

De persoonsregistratie kan de volgende gegevens bevatten:

 • Voor en achternaam
 • Adres gegevens
 • Postcode en woonplaats
 • Geboorte datum
 • Telefoonnummer
 • E-mail

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Het IPBO verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten/producten.

Hoe wij je gegevens gebruiken

 • Wanneer je aangeeft informatie van het Instituut voor Persoonlijke Begeleiding en Ontwikkeling te willen ontvangen, worden je naam en emailadres en telefoonnummer bewaard om je te kunnen informeren over de gewenste diensten.
 • Wanneer je je inschrijft voor een cursus of besluit een behandeltraject aan te gaan in het IPBO, bewaren wij je voor- en achternaam, je adresgegevens, je emailadres, je verzekeringsgegevens, huisarts, geboortedatum en geboorteplaats. Deze laatste twee ten behoeve van een certificaat van deelname aan de transformatietraining.
 • Wanneer de transformatie training is afgesloten, sluiten wij dit dossier af. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd. Het IPBO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Recht op inzage, wijziging, verwijdering en overdracht aan derden.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het IPBO. Voor inzage, correctie, verwijdering van je gegevens kun je een afspraak maken met Caspar Nap en een mail sturen naar ipbo@online.nl, (info@hoomana.nl). Met toestemming van de betrokkene kunnen gegevens overgedragen worden aan derden.

Bezwaar

Het IPBO wilt u er tevens op wijzen dat er een mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Het IPBO draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
Medewerkers, die uit hoofde van hun functie kennisnemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen.

Computerbeveiliging

De gebruikte computer is beveiligd met een wachtwoord. Eveneens zit er een betaalde virusscanner en firewall op geïnstalleerd.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken via: ipbo@online.nl, telefoon 010-4127572